بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 24,770 41.7 2 0.09 0 0 0 0
اوراق مشارکت 18,680 31.45 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 31,569 53.15 1,500 67.48 1,621 72.19 131 18.6
وجه نقد 88 0.15 39 1.78 38 1.71 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -15,708 -26.45 681 30.65 586 26.1 573 81.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,408 27.62 2 0.09 0 0 0 0