دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامـــــــــــــی خاص) 50 %50.00
2 مرتضی سامی 10 %10.00
3 مهدی نجفی 10 %10.00
4 سجاد سیاح 10 %10.00
5 سعید شیرازی 10 %10.00
6 محسن شهیدی 10 %10.00