بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
عنوان - صورتجلسه مجمع 96/09/27 ساعت 8:00 صبح 1397/02/26
صورتجلسه مجمع مورخ 96/08/29 ساعت 8:00 صبح 1396/10/10
تأیید صورتجلسه مجمع مورخ 96/08/29 ساعت 8:00 صبح 1396/10/10
صورتجلسه مجمع مورخ 96/08/29 ساعت 9:30 صبح 1396/10/10
تأیید صورتجلسه مجمع مورخ 96/08/29 ساعت 9:30 صبح 1396/10/10
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1396/09/27 صندوق سرمایه گذاری مشترک تصمیم نگاران پیشتاز 1396/09/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1396/08/29 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تصمیم نگاران پیشتاز 1396/08/27
صورتجلسه مجمع مورخ 27/10/1395 1395/12/14
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری تصمیم‌نگاران پیشتاز 1395/10/25
دعوتنامه مجمع مورخ 1395/09/27 1395/10/25
مجوز تغییرات مصوب مجمع مورخ 26/081395 از سازمان بورس و اوراق بهادار 1395/09/21
صورتجلسه مجمع مورخ 26/08/1395 1395/09/21
مجمع مؤسس صندوق تصمیم نگاران پیشتاز 1395/06/10