اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/10
کل خالص ارزش دارائی ها 22,020,265 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,020 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,020 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,020 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/08/23

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه (سهامي خاص)

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد شيرزادي، مهدي نجفي، سجاد سياح

حسابرس:

موسسه حسابرسي آرمان راهبرد